Hyödyllisiä liittoja ja järjestöjä henkilökohtaisen avun saajalle

Aivoliitto ry
Aivoliitto tekee työtä aivoterveyden hyväksi ja edustaa henkilöitä, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Autamme ja tuemme jäseniämme elämään hyvää arkea.

Aivovammaliitto ry
Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.

Autismi- ja aspergerliitto ry
Autismiliitto edistää ja valvoo autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

Epilepsialiitto ry
Epilepsialiitto tukee epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään tasa-arvoiseen ja omaehtoiseen elämään. Tarjoamme myös mahdollisuuden vaikuttaa ja tehdä hyvää epilepsiaa sairastavien ihmisten hyväksi.

Finlands Svenska Handikappförbund
Finlands Svenska Handikappförbund strävar till att förverkliga jämlikhet och full delaktighet för personer med funktionsvariationer inom den svensk- och teckenspråkiga befolkningen i Finland.

FDUV
FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.

Hengityslaitepotilaat ry
Hengityslaitepotilaat ry on vuonna 1956 perustettu hengityslaitetta käyttävien yhdysside ja oikeuksien valvoja. Toimimme maan laajuisesti jäseniemme tukena.

Hengitysliitto
Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää, jotta meidän kaikkien olisi helpompi hengittää.

Heta-Liitto ry
Heta-liitto on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto. Edistämme vammaisten ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta tukemalla toimivaa ja turvallista henkilökohtaisen avustajan työnantajuutta.

Invalidiliitto ry
Invalidiliiton tarkoituksena on edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten tai toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Liitto vaikuttaa vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Jaatinen-vammaisperheiden monitoimikeskus ry
Jaatinen edistää vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä oikeuksien toteutumista ja mahdollisuutta elää täyttä elämää tarjoamalla tietoa ja vertaistukea sekä vaikuttamalla vammaisperheiden asioihin.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Olemme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Vertaistuki ja vaikuttaminen ovat toimintamme ydin.

Kehitysvammaliitto ry
Edistämme yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Olemme kansalaisten äänen vahvistaja ja esteettömien siltojen rakentaja. Työmme perustuu tutkittuun ja kokemukselliseen tietoon sekä kumppanuuteen. Päämäärämme on kiteytetty kahteen sanaan: Aidosti mukana!

Kuuloliitto
Toiminnan päämääränä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Tällaisessa yhteiskunnassa kuulovammaisilla on muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiseen, työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Kuurojen liitto ry
Kuurojen Liitto on 39 jäsenyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto, jonka tehtävä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen.

Kynnys ry
Kynnys työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisellä tasolla. Kynnys tukee ja aktivoi vammaisia henkilöitä toimimaan itse omien oikeuksiensa puolesta, vaikuttaa viranomaisiin ja muihin päättäjiin niin, että vammaisten kansalaisten tarpeet otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä ja toimii asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Lihastautiliitto ry
Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Sen tärkeimpiä palvelumuotoja ovat oikeuksien valvonta, sopeutumisvalmennus sekä tiedottaminen.

Me Itse ry
Me Itse on kehitysvammaisten ihmisten valtakunnallinen kansalaisjärjestö.

Mielenterveyden Keskusliitto ry
Mielenterveyden keskusliitto on kaikkien mielenterveysongelmia kokeneiden ihmisten järjestö – kukaan ei ole yksin. Mielenterveys ja sen häiriöt ovat yksilöllisiä kokemuksia eikä niitä ole syytä lokeroida. Mielenterveys on meillä kaikilla jatkuvassa muutoksessa, ja mielenterveysongelmat voivat koskettaa ketä tahansa meistä. Kuka tahansa voi osallistua toimintaamme ja jättää inhimillisen jälkensä.

Neuroliitto ry
Neuroliitto toimii multippeliskleroosia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Neuroliiton toiminnan ytimenä on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita jakavien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Sen mahdollistavat etenkin Neuroliiton 25 jäsenyhdistystä.

Näkövammaisten Liitto ry
Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestönä edistämme sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuotamme erityispalveluja ja toimimme Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa.

Psoriasisliitto ry
Psoriasisliitto on psoriasista sairastavien ääni yhteiskunnassa. Vaikuttamistyömme tavoite on turvata hyvä elämä psoriasista sairastaville.

Selkäydinvammaiset Akson ry
Selkäydinvammaiset Akson ry on perustettu 13.6.2009 yhdistämään selkäydinvammaisia sekä ajamaan selkäydinvammaisten ja heidän läheistensä etuja.

SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
En intresseorganisation inom det finlandssvenska funktionshinderområdet.

Sotainvalidien Veljesliitto ry
Sotainvalidien Veljesliitto – Krigsinvalidernas Brödraförbund ry. on sotainvalidien itsensä Jyväskylässä 18.8.1940 perustama sotavammaisten huolto-, etu- ja veljesjärjestö. Sotainvalidien tukena ympäri Suomea on liiton 18 piiriä ja yksi piiri Ruotsissa.

Suomen CP-liitto ry
Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö, jonka kohderyhmään kuuluvat cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaiset lapset, nuoret, aikuiset ja heidän läheisensä sekä henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

Suomen Diabetesliitto
Diabetesliitto on vuonna 1955 perustettu diabeetikoiden, heidän läheistensä ja diabetesammattilaisten yhteisö. Ensimmäiset diabetesyhdistykset syntyivät yli 70 vuotta sitten, kun insuliinin hinnannousu vaaransi diabeetikoiden hyvinvoinnin. Siitä asti olemme toimineet kaikkien niiden ihmisten puolesta, joilla tai joiden läheisillä on diabetes. Tavoitteenamme on voittaa diabetes – joka päivä.

Suomen Kuurosokeat ry
Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

Suomen Polioliitto ry
Suomen Polioliitto ry edistää Polion sairastaneiden etuja valtakunnallisesti.

Suomen Reumaliitto ry
Suomen Reumaliitto on tietoa, vertaistukea ja toimintaa tarjoava valtakunnallinen yhteisö kymmenille tuhansille reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Toimimme kansanterveys-, potilas-, vammais- ja liikuntajärjestönä. Työmme on asiantuntevaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n tehtävänä on sairaiden ja vammaisten ihmisten oikeuksien ja etujen valvonta. Liiton tavoitteena on vammaisten ihmisten täysi osallistuminen ja tasa-arvo muiden kansalaisten kanssa.