Hyödyllisiä liittoja ja järjestöjä henkilökohtaisen avun saajalle

Suomen monet liitot ja järjestöt toimivat merkittävinä voimavaroina yhteiskunnassamme. Nämä organisaatiot ovat omistautuneet varmistamaan, että jokainen voi elää täysimääräistä, itsenäistä ja merkityksellistä elämää.

Liittojen ja järjestöjen tuki henkilökohtaisen avun saajille

Liitot ja järjestöt tarjoavat usein erilaisia palveluita ja tukimahdollisuuksia, kuten neuvontaa, koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta, joka auttaa jäsentä kehittämään taitojaan ja itseluottamustaan. Järjestöt tarjoavat myös erittäin arvokasta vertaistukea, joka antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja oppia samassa tilanteessa olevilta ihmisiltä.

Olemme koonneet alle useita henkilökohtaisen avun saajia hyödyttäviä liittoja ja järjestöjä. Linkkejä klikkaamalla voit tutustua itsellesi sopivien liittojen toimintaan ja palveluihin.

Aivoliitto ry

Aivoliitto tekee työtä aivoterveyden hyväksi ja edustaa henkilöitä, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Aivoliitto auttaa ja tukee jäseniään elämään hyvää arkea.

Tutustu Aivoliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Aivovammaliitto ry

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.

Tutustu Aivovammaliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Autismiliitto ry

Autismiliitto edistää ja valvoo autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

Tutustu Autismiliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Avustajakoira ry

Avustajakoira-Assistenhund ry:n toimipiiriin kuuluvat kaikki avustajakoiraa käyttävät henkilöt. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota avustajakoirista tietoa niiden käyttäjille ja tuoda ilmi avustajakoiraa käyttävien henkilöiden oikeuksia.

Tutustu Avustajakoira ry:hyn tarkemmin tästä linkistä.

Epilepsialiitto ry

Epilepsialiitto tukee epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään tasa-arvoiseen ja omaehtoiseen elämään. Epilepsialiitto tarjoaa myös mahdollisuuden vaikuttaa ja tehdä hyvää epilepsiaa sairastavien ihmisten hyväksi.

Tutustu Epilepsialiittoon tästä linkistä.

FDUV

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.

Här kan du lära känna FDUV genom att klicka på denna länk.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.

Här kan du lära känna Förbundet Finlands Svenska Synskadade genom att klicka på denna länk.

Hengitystuki ry

Hengitystuki ry on vuonna 1956 perustettu hengityslaitetta käyttävien yhdysside ja oikeuksien valvoja. Hengitystuki ry toimii maan laajuisesti jäseniensä tukena.

Tutustu Hengitystuki ry:hyn tarkemmin tästä linkistä.

Hengitysliitto

Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää, jotta meidän kaikkien olisi helpompi hengittää.

Tutustu Hengitysliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Heta-Liitto ry

Heta-liitto on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto. Heta-Liitto edistää vammaisten ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta tukemalla toimivaa ja turvallista henkilökohtaisen avustajan työnantajuutta.

Tutustu Heta-Liittoon tarkemmin tästä linkistä.

Invalidiliitto ry

Invalidiliiton tarkoituksena on edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten tai toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Liitto vaikuttaa vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Tutustu Invalidiliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

Vammaisperheyhdistys Jaatinen edistää vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä oikeuksien toteutumista ja mahdollisuutta elää täyttä elämää tarjoamalla tietoa ja vertaistukea sekä vaikuttamalla vammaisperheiden asioihin.

Tutustu Vammaisperheyhdistys Jaatiseen tarkemmin tästä linkistä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Olemme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Vertaistuki ja vaikuttaminen ovat toimintamme ydin.

Tutustu Kehitysvammaisten Tukiliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Kehitysvammaliitto ry

Kehitysvammaliitto edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Liitto on kansalaisten äänen vahvistaja ja esteettömien siltojen rakentaja. Kehitysvammaliiton tekemä työ perustuu tutkittuun ja kokemukselliseen tietoon sekä kumppanuuteen. Heidän päämääränsä on kiteytetty kahteen sanaan: Aidosti mukana!

Tutustu Kehitysvammaliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Kuuloliitto

Kuuloliiton toiminnan päämääränä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Tällaisessa yhteiskunnassa kuulovammaisilla on muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiseen, työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Tutustu Kuuloliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Kuurojen liitto ry

Kuurojen Liitto on 36 jäsenyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto, jonka tehtävä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen.

Tutustu Kuurojen liittoon tarkemmin tästä linkistä.

Kynnys ry

Kynnys työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisellä tasolla. Kynnys tukee ja aktivoi vammaisia henkilöitä toimimaan itse omien oikeuksiensa puolesta, vaikuttaa viranomaisiin ja muihin päättäjiin niin, että vammaisten kansalaisten tarpeet otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä ja toimii asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tutustu Kynnys ry:hyn tarkemmin tästä linkistä.

Lihastautiliitto ry

Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Sen tärkeimpiä palvelumuotoja ovat oikeuksien valvonta, sopeutumisvalmennus sekä tiedottaminen.

Tutustu Lihastautiliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry

Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry on valtakunnallinen yhdistys lyhytkasvuisille ja heidän läheisilleen. Vuonna 1984 perustetussa yhdistyksessä on n. 600 jäsentä, ja sen yksi tärkeimpiä tehtäviä on vaikuttaa lyhytkasvuisia henkilöitä koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin.

Tutustu Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry:hyn tarkemmin täältä.

Me Itse ry

Me Itse on kehitysvammaisten ihmisten valtakunnallinen kansalaisjärjestö.

Tutustu Me Itse ry:hyn tarkemmin tästä linkistä.

Mielenterveyden Keskusliitto ry

Mielenterveyden keskusliitto on kaikkien mielenterveysongelmia kokeneiden ihmisten järjestö – kukaan ei ole yksin. Mielenterveys ja sen häiriöt ovat yksilöllisiä kokemuksia eikä niitä ole syytä lokeroida. Mielenterveys on meillä kaikilla jatkuvassa muutoksessa, ja mielenterveysongelmat voivat koskettaa ketä tahansa meistä. Kuka tahansa voi myös osallistua Mielenterveysliiton toimintaan ja jättää inhimillisen jälkensä.

Tutustu Mielenterveyden Keskusliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Neuroliitto ry

Neuroliitto toimii multippeliskleroosia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Neuroliiton toiminnan ytimenä on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita jakavien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Sen mahdollistavat etenkin Neuroliiton 25 jäsenyhdistystä.

Tututustu Neuroliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Näkövammaisten Liitto ry

Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestönä Näkövammaisten Liitto ry edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa.

Tutustu Näkövammaisten Liittoon tarkemmin tästä linkistä.

Psoriasisliitto ry

Psoriasisliitto on psoriasista sairastavien ääni yhteiskunnassa. Psoriasisliiton työn tavoite on turvata hyvä elämä psoriasista sairastaville.

Tutustu Psoriasisliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Selkäydinvammaiset Akson ry

Selkäydinvammaiset Akson ry on perustettu 13.6.2009 yhdistämään selkäydinvammaisia sekä ajamaan selkäydinvammaisten ja heidän läheistensä etuja.

Tutustu Selkäydinvammaiset Akson ry:hyn tarkemmin tästä linkistä.

SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

En intresseorganisation inom det finlandssvenska funktionshinderområdet.

Här kan du lära känna SAMS genom att klicka på denna länk.

Sotainvalidien Veljesliitto ry

Sotainvalidien Veljesliitto – Krigsinvalidernas Brödraförbund ry. on sotainvalidien itsensä Jyväskylässä 18.8.1940 perustama sotavammaisten huolto-, etu- ja veljesjärjestö. Sotainvalidien tukena ympäri Suomea on liiton 18 piiriä ja yksi piiri Ruotsissa.

Tutustu Sotainvalidien Veljesliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Suomen CP-liitto ry

Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö, jonka kohderyhmään kuuluvat cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaiset lapset, nuoret, aikuiset ja heidän läheisensä sekä henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

Tutustu Suomen CP-liittoon tarkemmin tästä linkistä.

Suomen Diabetesliitto

Diabetesliitto on vuonna 1955 perustettu diabeetikoiden, heidän läheistensä ja diabetesammattilaisten yhteisö. Ensimmäiset diabetesyhdistykset syntyivät yli 70 vuotta sitten, kun insuliinin hinnannousu vaaransi diabeetikoiden hyvinvoinnin. Siitä asti Suomen Diabetesliitto on toiminut kaikkien niiden ihmisten puolesta, joilla tai joiden läheisillä on diabetes.

Tutustu Suomen Diabetesliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Suomen Dystonia-yhdistys ry

Suomen Dystonia-yhdistys ry antaa dystoniasta tietoa neurologisena sairautena sekä tukee dystoniaa sairastavia henkilöitä ja heidän läheisiään. Yhdistys toimii myös kansainvälisesti ja pysyy ajan tasalla dystoniatutkimuksessa ja hoidon kehityksessä.

Tutustu Suomen Dystonia-yhdistykseen tarkemmin tästä linkistä.

Suomen Kuurosokeat ry

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

Tutustu Suomen Kuurosokeat ry:hyn tarkemmin tästä linkistä.

Suomen Polioliitto ry

Suomen Polioliitto ry edistää Polion sairastaneiden etuja valtakunnallisesti.

Tutustu Suomen Polioliittoon tarkemmin tästä linkistä.

Suomen Reumaliitto ry

Suomen Reumaliitto on tietoa, vertaistukea ja toimintaa tarjoava valtakunnallinen yhteisö kymmenille tuhansille reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Suomen Reumaliitto toimii kansanterveys-, potilas-, vammais- ja liikuntajärjestönä.

Tutustu Suomen Reumaliittoon tarkemmin tästä linkistä.